• Έτοιμα κονιάματα μέχρι 3mm
  • Αστάρια
  • Στόκοι
  • Κονιάματα για επικόλληση και επισκευή τοιχοποιίας
  • Τελικά επιχρίσματα