Έτοιμα βιομηχανοποιημένα κονιάματα όπως:

  • Σοβάς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα
  • Κονιάματα για επικόλληση και επισκευή τοιχοποιίας
  • Κονιάματα πυροπροστασίας
  • επισκευαστικά (ανάλογα την κοκκομετρία)