• Έτοιμα βιομηχανοποιημένα κονιάματα όπως:
  • Σοβάς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα
  • Κονιάματα για επικόλληση και επισκευή τοιχοποιίας
  • Κονιάματα πυροπροστασίας
  • Επισκευαστικά (ανάλογα την κοκκομετρία)