• Υλικά σε σκόνη παραδείγματος χάρη:
  • Γυψοσοβάς
  • Τσιμέντοσοβάς